HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do Technikum im. Augusta Cieszkowskiego i Branżowej Szkoły I Stopnia im. Augusta Cieszkowskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w roku szkolnym 2017/2018

 1. Składanie wniosków do wybranych szkół wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 maja do 14 czerwca 2017 r.
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenie gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego do 27 czerwca 2017 r.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 29 czerwca 2017 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 30 czerwca 2017 r. godz. 10.00.
 5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły do 04 lipca 2017 r.
 6. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole przez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów do 06 lipca 2017 r., do godz. 15.00.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 07 lipca 2017 r. do godz. 10.00.

Do 02 sierpnia 2017 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacji elektronicznej,
 2. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał wyników egzaminu gimnazjalnego,
 3. karta informacyjna,
 4. dwa zdjęcia,
 5. charakterystyka osobowa kandydata (wzór wniosku na stronie szkoły lub w sekretariacie),
 6. zaświadczenie lekarskie (skierowanie do pobrania w sekretariacie),
 7. odpis aktu urodzenia.

 

 

Podania:

Technikum / Branżowa Szkoła I Stopnia pobierz

Kursy kwalifikacyjne pobierz

Przyjęcie do internatu - pobierz

 

Regulamin rekrutacji - pobierz