Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik *

 

 

 

 


 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Do Technikum im. Augusta Cieszkowskiego i Branżowej Szkoły I Stopnia im. Augusta Cieszkowskiego

w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej

w roku szkolnym 2018/2019

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 14 maja do 15 czerwca 2018 r. (postępowanie uzupełniające od 9 lipca do 27 lipca 2018 r.).
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej o świadectwo ukończenie gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym – od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły (ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej) i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 14 maja do 3 lipca 2018 r. (postępowanie uzupełniające od 9 lipca do 16 sierpnia 2018 r.).
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 4 lipca 2018 r. godz. 10.00. (postępowanie uzupełniające do 17 sierpnia 2018 r. godz. 10.00).
 5. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej I stopnia od 14 maja do 05 lipca 2018 r. (postępowanie uzupełniające do 21 sierpnia 2018 r.).
 6. Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - do 06 lipca 2018 r., do godz. 14.00. (postępowanie uzupełniające do 29 sierpnia 2018 r. godz. 14.00).
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 09 lipca 2018 r. do godz. 12.00. (postępowanie uzupełniające do 30 sierpnia 2018 r. godz. 15.00).
 8. Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym – od 9 lipca do 6 sierpnia 2018 r. (postępowanie uzupełniające – od 30 sierpnia do 26 września 2018 r.).
 9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – 10 lipca 2018 r. (postępowanie uzupełniające – 31 sierpnia 2018 r.).

Wymagane dokumenty:

 1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacji elektronicznej,
 2. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 3. oryginał wyników egzaminu gimnazjalnego,
 4. karta zdrowia,
 5. dwa zdjęcia,
 6. zaświadczenie lekarskie (skierowanie do pobrania w sekretariacie),
 7. odpis aktu urodzenia.

 

 

Podania:

Technikum / Branżowa Szkoła I Stopnia pobierz

Przyjęcie do internatu - pobierz

Kursy kwalifikacyjne pobierz

 

Regulamin rekrutacji - pobierz